Informácia pre dovozcov hostiteľských rastlín Xylella fastidiosa

Dňa 28. apríla 2015 členské štáty EÚ podporili posilnené opatrenia navrhovaného  Európskou Komisiou na predchádzanie ďalšiemu zavlečeniu a šíreniu Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 z 18. mája 2015 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území nadobudlo účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0789&rid=1

Nové rozhodnutie EÚ posilňuje podmienky pre dovoz a premiestňovanie špecifikovaných rastlín v rámci EÚ (príloha I), ktoré sú náchylné na Xylella fastidiosa (Wells et al.).  Zoznam regulovaných rastlín sa rozšíril na 160 druhov a 27 rodov.

Okrem toho dovoz všetkých špecifikovaných rastlín určených na dovoz do EÚ podlieha vyhláseniu národnej organizácie pre ochranu rastlín krajiny pôvodu, ktorý treba vopred zaslať Európskej komisii v týchto prípadoch:

• dovozu z krajín bez výskytu Xylella fastidiosa - vyhlásenie, že Xylella fastidiosa nie je prítomná v ich krajine (článok 16);

• dovozu z oblasti bez výskytu Xylella fastidiosa – vyhlásenie informujúce o názve tejto oblasti (článok 17. 2);

• dovozu z miest produkcie bez výskytu škodcu, umiestnených v napadnutej (infikovanej) oblasti krajiny, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na dovoz - vyhlásenie so zoznamom schválených zariadení (názov a adresa) (článok 17. 3).

Vyhlásenia jednotlivých národných organizácií ochrany rastlín krajín pôvodu nájdete na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie, časť zdravie rastlín.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm