Základné látky v ochrane rastlín

Okrem autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod sa môžu v ochrane rastlín použiť aj schválené základné látky. Tieto základné látky sa môžu použiť len v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení o ich schválení a v revíznej správe (review report).

Upozorňujeme že tieto látky nie je možné automaticky použiť v ekologickom poľnohospodárstve, musia byť najskôr schválené expertnou skupinou na DG AGRI.

Základné látky sú definované v čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS.

 

Zoznam schválených základných látok nájdete TU