Aktuálne informácie OOR - Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16 členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko realizovateľnú. Požadované je ošetrenie tovarov, ktorých zoznam je uvedený v nasledovnom ZOZNAME.  Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM 15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom. Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje vykonať na mori počas prepravy tovarov.

 

Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme