Upozornenie – glyfozát

Upozornenie o pripravovaných zmenách týkajúcich sa autorizácií a povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou glyfozát

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) upozorňuje predajcov, distribútorov a používateľov prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/1313,  ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát a so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHVBPKV/6711/2016/Gul z 1. 8. 2016, začína kontrolný ústav konania, ktorými sa budú rušiť autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín na báze glyfozátu, ktoré obsahujú ako súčasť formulácie amín, tálový alkyl, ethoxylovaný (CAS 61791-26-2). Tieto autorizácie a povolenia na paralelný obchod budú zrušené dňom nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia o ich zrušení s dobou odkladu na predaj, distribúciu, skladovanie, používanie a zneškodnenie prípravkov do 31. 12. 2016.

 

Zároveň kontrolný ústav upozorňuje na to, že pre ostatné prípravky na ochranu rastlín na báze glyfozátu bude robiť zmeny v autorizácii v tom zmysle, že bude rušiť použitia prípravkov na nepoľnohospodársku pôdu a obmedzí použitia na železnice. Tieto zmeny budú platné dňom nadobudnutia právoplatnosti príslušných rozhodnutí o zmene v autorizácii, pričom doba odkladu na predaj, distribúciu, skladovanie používanie a zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín s nezmeneným rozsahom použitia bude tiež do 31. 12. 2016.

 

Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti (ďalej len „zákon“) sú držitelia autorizácie, držitelia povolenia, dovozcovia prípravkov alebo nimi poverené osoby povinné bezodkladne informovať všetkých odberateľov prípravkov na ochranu rastlín o zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod, o dôvodoch zrušenia alebo zmeny, dobe odkladu na predaj, distribúciu, skladovanie, používanie a zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín a zabezpečiť prevzatie a zneškodnenie týchto prípravkov. Predajcovia, distribútori a používatelia prípravkov sú povinní podľa § 22 ods. 4 zákona povinní vrátiť takýto prípravok pred uplynutím doby odkladu držiteľovi autorizácie, držiteľovi povolenia na paralelný obchod, dovozcovi alebo nimi povereným osobám.


Dokumenty na stiahnutie: