Vyhlásenia záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenie vrcholového manažmentu ÚKSÚP

V dokumentoch nižšie sa nachádza :Vyhlásenie záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenia vrcholového manažmentu ÚKSÚP.

 

Manažment ÚKSÚP zastúpený generálnym riaditeľom Ing. Petrom Rusňákom, PhD., riaditeľom SOČ Ing. Samuelom Michálkom a riaditeľom odboru registrácie pesticídov Mgr. Petrom Kiklicom vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že:
 vytvorí technické, personálne a pracovné podmienky potrebné na výkon certifikácie GEP v súlade s interným pokynom odboru č. 1/2018 „Systém manažérstva kvality certifikácie správnej experimentálnej praxe GEP“ a príručkou kvality procesu certifikácie GEP,
 sa budú usilovať o trvalé dobré meno na základe kvality svojich služieb; vytvoria podmienky pre splnenie všetkých záväzkov a povinností vyplývajúcich z §28 zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a §3 vyhlášky MPRV SR 486/2011 Z. z. o skúškach biologickej účinnosti a zásadách správnej experimentálnej praxe,
 garantuje nestrannosť, transparentnosť a dôveryhodnosť certifikácie GEP,
 nebudú ovplyvňovať výsledky certifikačných auditov,
 žiadateľ hodnotí správanie a profesionalitu tých pracovníkov, s ktorými prichádza do styku; preto Certifikačný orgán dbá na zdvorilosť, korektnosť a solídnosť pracovníkov vo vzťahu k žiadateľom,
 podporuje realizáciu politiky kvality procesu certifikácie GEP a realizáciu konkrétnych cieľov na dosiahnutie tejto politiky,
 vydáva príručku kvality ako základný dokument procesu certifikácie GEP,
 zabezpečuje, že odmeňovanie pracovníkov nie je závislé od počtu vykonaných certifikácií ani od ich výsledkov

Dokumenty na stiahnutie: