Aktuálne informácie - archív

Výročná správa a verejný odpočet

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.5.2019 o 10:00 hod.

Výročná správa a verejný odpočet

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.5.2018 o 11:00 hod.

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 15.02.2018)

CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly, na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník výkonov bol skalkulovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorými sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách.

Výročná správa a verejný odpočet

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.5.2017 o 11:00 hod.

Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, ktorá môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje na šírenie baktérie Xylella fastidiosa spôsobujúcu Pierceovu chorobu rastlín. Infikované rastliny sa pravdepodobne nachádzajú aj na Slovensku, konkrétne Polygala nádherná. Napadnuté rastliny môžu spôsobiť infekciu ďalších rastlín a ich následné odumieranie. Infekcia môže ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradky, verejnú zeleň aj voľnú prírodu SR či susedných štátov.

OZNAM

Informácia o Nariadení EP a Rady č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje, že dňa 13. decembra 2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie EP a Rady č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

OZNAM

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre poľné plodiny a špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky.

Aktuálne signalizácie

Zverejňujeme aktuálne informácie o náletoch obaľovačov a Špeciálne signalizácie pre vinič a zemiaky.

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme signalizačné správy pre poľné plodiny, pre ovocie, zeleninu a vinič a informácie o náletoch obaľovačov.

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre poľné plodiny a informácie o náletoch obaľovačov.

Organizačné zmeny

Dňa 15.08.2016 dochádza na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave na základe Rozhodnutia č. R/503/2016 k organizačným zmenám.

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič, pre poľné plodiny a tiež aktuálne informácie o náletoch obaľovačov.

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič, špeciálne signalizácie pre vinič a zemiaky a tiež aktuálne informácie o náletoch obaľovačov.

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky

Uverejňujeme aktuálne špeciálne signalizačné správy

Signalizačné správy

Aktuálne

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky

Uverejňujeme aktuálne špeciálne signalizačné správy

Pozor zmena

Zmena súčasného názvu Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva na nový názov Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby

Aktuálne signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálnu signalizačnú správu pre poľné plodiny

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky

Uverejňujeme aktuálne špeciálne signalizačné správy

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálne signalizačne správy

Výberové konanie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v zmysle zákona o štátnej službe vyhlasuje výberové konanie č. VK 7 / 2016 / BA

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky

Uverejňujeme aktuálne špeciálne signalizačné správy

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálne signalizačne správy

Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny a pre ovocie, zeleninu a vinič

Výberové konanie

Výber zo štátnych zamestnancov č. 4/2016/KO

Výročná správa a verejný odpočet

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 30.5.2016 o 10:00 hod.

Informácia o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

Informácia pre verejnosť a médiá

Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny a pre ovocie, zeleninu a vinič

Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny a pre ovocie, zeleninu a vinič

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič

Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálnu signalizačnú správu pre poľné plodiny

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič

Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny a pre ovocie, zeleninu a vinič

OZNAM

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 1.3.2016)

CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly, na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník výkonov bol skalkulovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorými sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách.

Aktuálne signalizačné správy

Uverejnili sme aktuálnu signalizačnú správu pre ovocie, zeleninu a vinič

Aktuálna databáza bioosív

Zverejnili sme aktuálnu databázu bioosív v SR

Aktuálne signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny

Signalizačné správy

Nová signalizačná správa pre poľné plodiny

Signalizačné správy

Uverejňujeme nové signalizačné správy pre poľné plodiny

Databáza bioosív

Uverejnili sme aktuálnu databázu bioosív v SR

OZNAM

pre médiá a verejnosť

Stretnutie expertov ÚKSÚP v Bratislave s delegáciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a regionálneho rozvoja Kosova

Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie expertov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave s delegáciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a regionálneho rozvoja Kosova.

Usmernenie

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín

Uskutočnil sa workshop pre fytosanitárnych expertov Gruzínskeho daňového úradu

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave usporiadal v dňoch 13.-14.10.2015 dvojdňový workshop pre fytosanitárnych expertov Gruzínskeho daňového úradu zameraný na aproximáciu práva EU v rámci fytosanitárnej legislatívy a na výkon úradnej kontroly materiálu rastlinného pôvodu a drevených paliet na hraničnej inšpekčnej stanici .

Aktuálne signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálnu signalizačnú správu pre poľné plodiny

Dôležité upozornenie týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát

Dňa 1. 10. 2015 bola Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústav poľnohospodárskemu v Bratislave listom zaslaná výstraha Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) týkajúca sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A.

Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky

Uverejňujeme aktuálne špeciálne signalizačné správy

Základné látky v ochrane rastlín

ÚKSÚP, Odbor registrácie pesticídov zverejnil Zoznam schválených základných látok - verzia 2

Vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo

Vyhlásenie elektronickej aukcie podľa § 8aa a 8ab zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Výberové konanie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v zmysle zákona o štátnej službe vyhlasuje výberové konanie

Aktuálne signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy pre poľné plodiny a tiež pre ovocie, zeleninu a vinič

ESO na Agrokomplexe 2015 – ÚKSÚP

ÚKSÚP si Vás aj tento rok dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícií na 42. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 20.-23.8.2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Vyhlásenie elektronickej aukcie

Vyhlásenie elektronickej aukcie podľa § 8aa a 8ab zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo

Vyhlásenie elektronickej aukcie podľa § 8aa a 8ab zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Nálety obaľovačov na ovocných drevinách

Uverejňujeme aktuálne informácie o náletoch obaľovačov na ovocných drevinách

Dodatok k cenníku

Uverejňujeme Dodatok č. 1/2015 k Cenníku výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej kontroly, skúšobných činností a ostatných odborných činností.

Deň otvorených dverí v Nových Zámkoch

Dňa 2.7.2015 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Skúšobnej stanice Nové Zámky konal po štyridsiaty raz Deň otvorených dverí.

Vyhlásenie elektronickej aukcie

Vyhlásenie elektronickej aukcie podľa § 8aa a 8ab zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Výročná správa a verejný odpočet

Verejný odpočet Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 25.5.2015 o 13:00 hod. v sídle ÚKSÚP

Aktualizácia Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín

Aktualizovaný Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod uzavretý k 15.4.2015.