Aktuálne informácie - archív

Aktualizácia Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín

Aktualizovaný Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod uzavretý k 15.4.2015.

Nový Zoznam prípravkov na ochranu rastlín

Vyšiel nový Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod a Zoznam pomocných prípravkov.

Odborné senzorické skúšky - OZNAM

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch: 21. – 23. apríla 2015 bude organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Upozornenie na odcudzenie pečiatok

Upozorňujeme, že dňa 02.03.2015 bola fytoinšpektorovi odboru ochrany rastlín odcudzená guľatá červená pečiatka fytoinšpektora so štátnym znakom č. 90, hranatá červená pečiatka „Nie sú námietky proti prepusteniu do voľného obehu č.73“ a modrá hranatá pečiatka „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pobočka Košice, Letná 3, 041 39 Košice, -OOR 14-“.

Zrušenie opatrení na hrčiarku gaštanovú

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/690/EÚ boli zrušené európske i národné opatrenia na hrčiarku gaštanovú.

Rozhodnutie Komisie o zrušení opatrení na hrčiarku

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. septembra 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/464/ES o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom C(2014) 6566] (2014/690/EÚ).

Postup pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny

Uvedený materiál slúži na informovanie odbornej verejnosti (žiadateľov o letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej len „pomocný prípravok“) a subjektov letecky aplikujúcich prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky) o postupoch v rámci povoľovania leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „ÚKSÚP“)...

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 1.3.2015)

CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly, na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník výkonov bol skalkulovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorými sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách.