Certifikácia osív

Uznávanie množiteľského materiálu

  • uznávanie množiteľského materiálu vykonáva OOaS alebo laboratórium poverené podľa § 4, písm. i) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.,
  • podrobnosti upravuje Metodický pokyn č. 2/2016 na uznávanie a overovanie kvality preskladneného množiteľského materiálu vo vzorke,
  • uznávanie osiva a sadiva je možné len z množiteľského materiálu, ktorý pochádza z uznaného množiteľského porastu,
  • vzorku na laboratórny rozbor odoberá úradný inšpektor,
  • k vzorke sa prikladá ,,Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky“,
  • žiadosť o uznanie osiva sa podáva v tej istej generácii, v ktorej bol uznaný množiteľský porast,
  • na žiadosť dodávateľa je možné preradiť osivo do nižšej generácie, ak spĺňa parametre na túto generáciu,
  • ak osivo pochádza z iného členského štátu EÚ, k žiadosti je potrebné priložiť kópiu dodacieho listu, certifikátu a návesky,
  • rastlinný pas sa vyžaduje u osiva a sadiva niektorých povinných druhov napr. lucerna siata, slnečnica ročná, rajčiak jedlý, fazuľa záhradná, cibuľa, cesnak, zemiak.

Rozdelenie referátov BA:

Obilniny, strukoviny

Ing. Otgontamir Srbecká

tel.: + 421 2 59 880 213
e-mail: otgontamir.srbecka@uksup.sk

Kukurica

RNDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

tel.: + 421 2 59 880 255
e-mail: zuzana.sevcikova@uksup.sk

Olejniny, krmoviny okrem strukovín, semenné okopaniny, zeleniny

Ing. Lenka Gašparová

tel.: + 421 2 59 880 255
e-mail: lenka.gasparova@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: