Dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EÚ

Dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EÚ (ďalej len z tretích krajín) sa riadi Metodickým pokynom č. 6/2016 - Podmienky dovozu množiteľského materiálu z krajín mimo Európskej únie.

Množiteľský materiál z tretích krajín možno dovážať len na základe povolenia.

Dôležité:

  • Asi mesiac pred dovozom podať žiadosť na predpísanom tlačive „Žiadosť o povolenie dovozu množiteľského materiálu z krajín mimo EÚ” na Odbor osív a sadív v Bratislave.
  • Do troch dní po uskutočnení dovozu oznámiť túto skutočnosť na tlačive „Oznámenie dovozu z krajín mimo EÚ” Odboru osív a sadív v Bratislave a požiadať regionálneho inšpektora o úradný odber vzoriek.
  • Dovezený množiteľský materiál musí mať OECD a ISTA certifikát a musí spĺňať ďalšie požiadavky uvedené v prílohe II Rozhodnutia rady 2003/17/ES.

Okrem vzoriek na stanovenie laboratórnych kvalitatívnych parametrov sa odoberá aj vzorka na vegetačnú skúšku a u plodín ako je kukurica, sója a repka aj vzorka na stanovenie prítomnosti nežiadúceho GMO. Vzorky sa zasielajú na Odbor osív a sadív do Bratislavy.

Na žiadosti o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky sa okrem pôvodného čísla dávky uvádza aj pridelené číslo v tvare: napr. 5-5250-09001-01, kde 5 - rok úrody, 5250 - evidenčné číslo dodávateľa, päť miestné číslo dávky v rozmedzí 09000 09999, 01 - dvojmiestne číslo dielu.

Kontaktná osoba:
Ing. Lenka Gašparová
tel.: +421 2 59 880 255, mobil: 0918 806 555
email.: lenka.gasparova@uksup.sk