Odborné stanovisko pri zmene vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku alebo pri odňatí vinice

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva a vinárstva vydáva odborné stanovisko pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku alebo pri návrhu odňatia vinice podľa zákona č. 220/2004 Z. z.

Žiadateľ si podá žiadosť o odborné stanovisko k zmene druhu pozemku na príslušné pracovisko ÚKSÚP podľa vinohradníckej oblasti. Povinnými prílohami k žiadosti sú: výpis z listu vlastníctva z registra C katastra a kópia katastrálnej mapy.

ÚKSÚP vydá odborné stanovisko do 30 dní od podania žiadosti bezplatne.

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava          

Ing. Jana Kunová, Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Bratislava
tel: + 421 2 59 880 233
email: Jana.Kunova@uksup.sk          

Ing. Branislav Šarmír, Malokarpatská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 2 59 880 233
email: branislav.sarmir@uksup.sk            

Ing. Gabriela Petrová, Nitrianska vinohradnícka oblasť
tel: + 421 2 59 880 233
email: Gabriela.Petrova@uksup.sk      

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky              

Ing. Jozef Lazan, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 35 64 28 417
email: jozef.lazan@uksup.sk

ÚKSÚP, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota             

Ing. Štefan Bodnár, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 918 599 900
email: Stefan.Bodnar@uksup.sk

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce             

Ing. Martin Podžuban, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a vinohradnícka oblasť Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
email: martin.podzuban@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: