Skúšobné laboratórium analýzy pôdy

(Skúšobné laboratórium  pôdy a hnojív do 31.12.2014)

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Laboratórium pôdy Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C
pracovisko Laboratórium pôdy Zvolen, J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen
pracovisko Laboratórium pôdy Košice, Letná 3, 041 39 Košice

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie

Predmetom akreditácie je skúšanie pôd.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby

Ing. Viera Veselská
Vedúca SLAP Bratislava
Tel.: 02/59 880 207
E-mail: viera.veselska@uksup.sk

Ing. Branislav Zachar (ZV)
Vedúci SLAP Zvolen
Tel.: 045/5242 233
E-mail: Zachar.Branislav@uksup.sk

Ing. Valéria Paňková (KE)
Vedúca SLAP Košice
Tel.: 055/7901 211, 215
E-mail: Valeria.Pankova@uksup.sk

Činnosť laboratória

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru pôdy a výživy rastlín.

SL  analýzy pôdy v rámci svojej činnosti vykonáva  agrochemické skúšanie pôd (ASP) -  sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu.Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch. Reguluje ho Zákon č. 136/2000 Z. z., ktorý sa mení a dopĺňa  zákonom č.555/2004 o hnojivách v § 11 a 13. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje Vyhláška MP SR č. 338/2005 zo 6. júla. 2005.

V rámci ASP  sa v laboratóriu analyzuje ročne asi  30 tis. vzoriek pôdy. Pôdne vzorky odobraté pre ASP sú využívané aj na výberové stanovovanie obsahu ďalších rastlinných živín, škodlivých látok, či kontrolu ekologického poľnohospodárstva.