Certifikácia osív, uznávanie množiteľských porastov

Inšpekcia osív a sadív vykonáva uznávanie množiteľských porastov.

  • minimálne požiadavky na množiteľské porasty druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácie stanovujú nariadenia vlády pre jednotlivé skupiny plodín
  • požiadavky pre niektoré druhy, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácií stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 123 z 5. apríla 2011
  • podrobnosti stanovujú metodické pokyny
  • množiteľský porast musí byť prihlásený na uznávanie na Odbore osív a sadív
  • prehliadkou množiteľského porastu sa preveruje či daný množiteľský porast spĺňa požiadavky na uznanie
  • základné parametre hodnotené pri prehliadke sú: izolačné vzdialenosti, celkový stav, čistota druhu, čistata odrody, zaburinenie a zdravotný stav
  • len z uznaného množiteľského porastu je možné pripraviť dávky osív a odobrať vzorky na uznávanie v laboratóriu