Evidencia dodávateľov množiteľského materiálu

Odbor osív a sadív vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov v zmysle & 4. písm. h) č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z.
 
Požiadavky pre registráciu dodávateľa stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z.z. o vykonávani uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieky SR č. 123/2011 Z.z.
 
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa je v Prílohe č. 3, kde sú v spodnej časti uvedené aj potrebné prílohy.
 
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spoplatnemé podľa platného cenníka  ÚKSÚPu.

Dokumenty na stiahnutie: