Žiadosti a tlačivá

Registrácia ovocného sadu  

Žiadosť o registráciu ovocného sadu (PDF), (DOC)
Pokyny na vyplnenie evidenčných listov ovocného sadu (PDF)
Evidenčný list ovocinárskeho subjektu – A (PDF), (XLS)
Evidenčný list ovocného sadu – B (PDF), (XLS)
Žiadosť o vydanie výpisu o registrácii ovocného sadu (DOC)
Žiadosť o vyradenie ovocného sadu z evidencie (DOC)
Žiadosť o vykonanie zmeny ovocného sadu v registri (DOC)

Registrácia chmeľnice  

Pokyny na vyplnenie evidenčných listov chmeľníc (PDF)
Evidenčný list chmeliarskeho subjektu – C (PDF), (XLS)
Evidenčný list chmeľnice – D (PDF), (XLS)
Žiadosť o výpis z Registra ovocných sadov (DOC)
Žiadosť o vyradenie chmeľnice z evidencie (DOC)

Žiadosť o odborné stanovisko

Žiadosť o odborné stanovisko k projektu na výsadbu ovocného sadu na pozemkoch pre SPF (DOC), (PDF)
Žiadosť o odborné stanovisko k projektu na prenájom pozemku od SPF na rýchlorastúce dreviny (DOC), (PDF)
Žiadosť o odborné stanovisko k projektu na zmenu druhu pozmeku na ovocný sad (DOC), (PDF)


Dokumenty na stiahnutie: