Činnosť odboru ochrany rastlín

Odbor ochrany rastlín zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právnych predpisov Národnej rady Slovenskej republiky a právnych predpisov Európskej únie.

Hlavným poslaním Odboru ochrany rastlín je:

  • vedenie registra výrobcov a dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
  • kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín a rastlinných produktov na hraničných inšpekčných staniciach
  • kontrola zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov vyprodukovaných na území Slovenskej republiky v rámci sústavnej rastlinolekárskej kontroly
  • rastlinolekárske kontroly na účely vystavovania rastlinných pasov s cieľom zamedziť zavlečenie a rozširovanie škodlivých organizmov
  • vydávanie rastlinolekárskych osvedčení
  • udeľovanie oprávnení na vydávanie rastlinných pasov
  • vykonávanie signalizácie výskytu a ošetrovania proti škodlivým organizmom
  • monitoring vybraných škodlivých organizmov
  • zisťovanie a vedenie evidencie výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov a zisťovanie príčin poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi
  • predkladanie opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov na ministerstvo
  • vypracúvanie štatistických prehľadov predaja a spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • kontrola výroby, uvádzania na trh, používania, skladovania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín, čo prispieva k zabezpečovaniu ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia
  • rozhodovanie o leteckých aplikáciách prípravkov na ochranu rastlín a vykonávanie kontroly leteckých aplikácií

Výsledky činnosti odboru ochrany rastlín využíva poľnohospodárska prax, colné orgány, dovozcovia a vývozcovia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.