Cenník, žiadosti, tlačivá, e-kolky, spotreba prípravkov na ochranu rastlín

Cenník výkonov OOR 2016

Dodatok č. 2/2016 k cenníku výkonov

Dodatok č. 1/2016 k cenníku výkonov

Žiadosť o povolenie vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie Intra EÚ dokumentu

Zaslanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín - usmernenie

Spotreba prípravkov na ochranu rastlín, hospodársky rok 2014-15, elektronická verzia na zasielanie e-mailom

Spotreba prípravkov na ochranu rastlín, hospodársky rok 2014-15, verzia na tlač

 

Zmena v používaní eKOLKU

Dovoľujeme si Vás informovať, že od  01.04.2016 sa menia Obchodné podmienky – Elektronický kolok.  Úplné znenie dokumentov je zverejnené  na www.posta.skwww.elektronickekolky.sk.

Na základe uvedenej zmeny môžu naši klienti uhrádzať  správne poplatky nasledovným spôsobom:

Po ukončení predaja Nominálnych eKolkov (tzv. Potvrdení pre evidenciu poplatku) k 31.03.2016, poplatník ich bude môcť na úradoch použiť do 30.04.2016.
Po zahájení predaja nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) od 01.04.2016 na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom. Poplatník ich bude môcť na úradoch použiť od 01.04.2016. Nový eKolok je charakterizovaný QR kódom (rovnako ako eKolok z kiosku), tlačený na fiškálnej tlačiarni a je vydávaný na občanom zvolenú hodnotu bez konkrétnej služby alebo úradu/súdu a platný 2 roky od vydania.
Poplatník môže uhradiť platby aj poštovou poukážkou resp. prevodom na účet. Pri tomto spôsobe platby si musí vyžiadať platobný predpis  na príslušnom pracovisku ÚKSÚP a na základe tohto predpisu vykoná úhradu.

Odbor ochrany rastlín - Ing. Ivana Kurhajcová  +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Jaroslav Franko +421 32 6528 588  letecké aplikácie

Odbor registrácie pesticídov - Veronika Boskovičová +421 2 59 880 352

Podaním  vzniká podľa § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch zároveň  poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Ak poplatky splatné podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Zoznam vybraných pôšt pre predaj E-kolku s QR kódom

Zoznam správnych poplatkov ÚKSÚP


Dokumenty na stiahnutie: