Zákaz dovozu ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy do Ruska

Informácia pre vývozcov ovocia a zeleniny

Rastlinolekársky úrad Ruskej federácie od 25. júla 2016 zakazuje dovoz všetkých druhov ovocia a zeleniny pôvodom z Ugandy. Zákaz sa týka vývozov aj reexportov. Ruská federácia vyhlásila zákaz z dôvodu vysokého rastlinolekárskeho rizika pri dovoze ovocia a zeleniny a taktiež pre nedostatok informácii o spôsobe pestovania týchto plodín v krajine pôvodu. Z uvedených dôvodov nebude ÚKSÚP na ovocie a zeleninu pôvodom z Ugandy vydávať vývozné a reexportné rastlinolekárske osvedčenia.

 

 


Dočasný zákaz dovozu tekvicových zelenín z Turecka do Ruska

Rastlinolekársky úrad Ruskej federácie od 19. mája 2016 dočasne zakazuje dovoz rastlinného tovaru pod CN kódom 070993tekvica, cuketa a ostatná zelenina čeľade tekvicových – do Ruska pôvodom z Turecka vrátane dovozu cez tretie krajiny, z dôvodu výskytu strapky západnej (Frankliniella occidentalis Perg.) v zásielkach cukiet, ktorá je karanténnym škodlivým organizmom pre Rusko.

Zásielky uvedených druhov, na ktoré bol vydaný fytocertifikát NPPO Turecka do 19. mája 2016, môžu byť dovezené na územie Ruska na základe vykonaných kontrolných opatrení a laboratórnych výsledkov danej produkcie.

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ruskej federácie


Zákaz vývozu niektorých druhov zeleniny pôvodom zo Španielska na Ukrajinu

Od 1. marca 2016 platí zákaz vývozu niektorých druhov zeleniny pôvodom zo Španielska na Ukrajinu. Dôvodom zákazu je pravidelný výskyt škodcu  strapka západná (Frankliniella occidentalis) v zásielkach dotknutých zelenín. Z tohto dôvodu nebude ÚKSÚP, Odbor ochrany rastlín vystavovať rastlinolekárske osvedčenia (fytocertifikáty), na tieto druhy zeleniny pôvodom zo Španielska:

- CN 0704 - kapusta, karfiol, kaleráb, kel, brokolica a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvá alebo chladená

- CN 0705 - hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium sp.), čerstvé alebo chladené

- CN 0709 99 10 00 - šaláty čerstvé alebo chladené

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ukrajiny


Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný

Letáky inváznych burín na stiahnutie

 


Pierceova choroba - Xylella fastidiosa nové pravidlá na vystavovanie rastlinných pasov – informácie pre výrobcov a dovozcov rastlín

Vykonávacím rozhodnutie Komisie 2015/2417 zo 17. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území (ďalej len rozhodnutie) sa rozšíril zoznam špecifikovaných rastlín a určuje nové pravidlá na vystavovanie rastlinných pasov:

1) Rastlinný pas musí byť vystavený pri presune špecifikovaných rastlín v rámci Únie, v rámci vymedzených oblastí alebo mimo nich, ak boli tieto špecifikované rastliny aspoň počas určitej časti svojho života pestované vo vymedzenej oblasti.

2) Hostiteľské rastliny, ktoré sa ešte nikdy nepestovali vo vymedzených oblastiach, sa môžu premiestňovať v rámci Únie len vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas.

Rastlinný pas sa nevyžaduje na presun hostiteľských rastlín akejkoľvek osobe, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti a ktorá tieto rastliny získava na svoje vlastné použitie.

Hostiteľské rastliny“ sú rastliny určené na výsadbu, s výnimkou semien, ktoré patria do rodov a druhov vedených v databáze Komisie obsahujúcej hostiteľské rastliny na území Únie, ktoré sú citlivé na organizmus Xylella fastidiosa, ako rastliny, v prípade ktorých sa zistilo, že sú citlivé na špecifikovaný organizmus na území Únie (Commission database of  host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa in the Union territory).

Pierceova choroba - Xylella fastidiosa - informačný leták

Hostiteľské rastliny citlivé na Xylella fastidiosa subsp. multiplex a subsp. fastidiosa - zoznam

Hostiteľské rastliny citlivé na Xylella fastidiosa subsp. pauca - zoznam

Hostiteľské rastliny citlivé na niekoľko kmeňov Xylella fastidiosa Coffea - zoznam

Na stránke Európskej Komisie nájdete aktuálne informácie o zozname hostiteľských rastlín, zoznam vymedzených oblastí na území EÚ a vyhlásenia tretích krajín (Declarations from Third Countries concerning the status of Xylella fastidiosa as required by Decision (EU) 2015/789), že:

  • sú krajiny bez výskytu Xylella fastidiosa podľa článku 16 nariadenia ( Pest free countries according to Article 16);
  • majú oblasti bez výskytu škodcu Xylella fastidiosa podľa článku 17(2) nariadenia (Pest free areas within the country according to Article 17(2));
  • majú miesta produkcie bez výskytu Xylella fastidiosa podľa článku 17(3) (Pest free production places, fulfilling the specific requirements of the Decision according to Article 17(3)).

Zákaz dovozu niektorých druhov zeleniny pôvodom v Ghane

Zakazuje sa vstup rastlín (s výnimkou semien), v tomto prípade  plody zeleniny -  Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. a Solanum L. s výnimkou Solanum lycopersicum L pôvodom v Ghane na územie Únie.

Dôvodom tohto zákazu je výskyt karanténnych škodlivých organizmov v zásielkach s týmto druhom tovaru.

Zákaz trvá do 31.12.2017.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2316/2016/EÚ.

 


Informácia pre dovozcov hostiteľských rastlín Xylella fastidiosa

Dňa 28. apríla 2015 členské štáty EÚ podporili posilnené opatrenia navrhovaného  Európskou Komisiou na predchádzanie ďalšiemu zavlečeniu a šíreniu Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 z 18. mája 2015 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území nadobudlo účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0789&rid=1

Nové rozhodnutie EÚ posilňuje podmienky pre dovoz a premiestňovanie špecifikovaných rastlín v rámci EÚ (príloha I), ktoré sú náchylné na Xylella fastidiosa (Wells et al.).  Zoznam regulovaných rastlín sa rozšíril na 160 druhov a 27 rodov.

Okrem toho dovoz všetkých špecifikovaných rastlín určených na dovoz do EÚ podlieha vyhláseniu národnej organizácie pre ochranu rastlín krajiny pôvodu, ktorý treba vopred zaslať Európskej komisii v týchto prípadoch:

• dovozu z krajín bez výskytu Xylella fastidiosa - vyhlásenie, že Xylella fastidiosa nie je prítomná v ich krajine (článok 16);

• dovozu z oblasti bez výskytu Xylella fastidiosa – vyhlásenie informujúce o názve tejto oblasti (článok 17. 2);

• dovozu z miest produkcie bez výskytu škodcu, umiestnených v napadnutej (infikovanej) oblasti krajiny, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na dovoz - vyhlásenie so zoznamom schválených zariadení (názov a adresa) (článok 17. 3).

Vyhlásenia jednotlivých národných organizácií ochrany rastlín krajín pôvodu nájdete na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie, časť zdravie rastlín.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm


Dovoz a vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Vzory rastlinolekárskych osvedčení

Vstupné miesta s rastlinolekárskou kontrolou

Sadivové zemiaky - vývoz do Ruskej federácie:


Dokumenty na stiahnutie: