ORP Aktuálne informácie

Hlásenie o predaji prípravkov na ochranu rastlín

Dovoľujeme si Vás upozorniť na každoročnú povinnosť držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod predložiť údaje o objeme predaja autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín za kalendárny rok. Hlásenie o predaji za rok 2017 je potrebné zaslať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) najneskôr do 31. januára 2018. Bližšie informácie o tejto povinnosti, ako aj usmernenie k hláseniu v slovenskom aj anglickom jazyku sú na web-stránke kontrolného ústavu (http://www.uksup.sk/orp-aktualne-informacie/?article=910 )

Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 5. 2017

Upozorňujeme držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých schválenie bolo obnovené od 1. 5. 2017 (prosulfuron), že sú povinní pre všetky autorizované prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok predložiť na Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave najneskôr do 1. 8. 2017 žiadosť o obnovenie autorizácie daných prípravkov spolu s požadovanými náležitosťami podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa usmerňovacieho dokumentu Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170. Žiadosti sa musia predložiť pre všetky autorizované prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, či už samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami, ako aj pre všetky identické prípravky. K prípravkom, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa má nahradiť (tzv. kandidát na substitúciu), je potrebné k žiadosti priložiť aj porovnávacie posudzovanie. Nepredloženie žiadosti o obnovenie autorizácie a požadovaných náležitostí do uvedenej lehoty bude viesť k exspirácii, resp. zrušeniu autorizácie daného prípravku (v prípade dlhšej doby autorizácie).

Nové zoznamy prípravky na ochranu rastlín a pomocných prípravkov

Na stránke ORP - "Zoznamy prípravkov na ochranu rastlín" sa nachádza nový "Zoznam autorizovaných prípravkov uzavretý k 31.1.2017" Na stránke ORP "Zoznamy pomocných prípravkov" sa nachádza aktualizovaný "Zoznam pomocných prípravkov 2016"

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín - PPPAMS

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, že Európska komisia sprístupnila systém evidencie a spravovania žiadostí o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System – PPPAMS

Upozornenie – glyfozát

Upozornenie o pripravovaných zmenách týkajúcich sa autorizácií a povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou glyfozát.

ORP - Cenník anglická verzia

Na stránkach Odboru registrácie pesticídov (informácie) je k dispozícii Anglická verzia cenníka.