Osvedčovanie hrozna

Víno s chráneným označením pôvodu môže byť na etikete označené tradičným výrazom akostné víno s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno) respektíve tokajské víno (samorodné, výber 3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia), iba ak bolo vyrobené z osvedčeného hrozna.

Osvedčovanie hrozna sa vykonáva za účelom deklarovania odrodovej pravosti (registrované odrody), hmotnosti, cukornatosti, zdravotného stavu, hektárového výnosu, hmotnosti cibéb (tokajské víno) a pôvodu.

Osvedčovanie hrozna vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) prostredníctvom svojich pracovísk v Bratislave, v Nových Zámkoch, v Rimavskej Sobote a v Michalovciach.

Osvedčovanie hrozna sa vykonáva:

  • u prihlasovateľa na registrovanom vinohrade, pri ktorom zamestnanec ÚKSÚP-u vyhodnotí: odrodovú pravosť, hmotnosť hrozna, cukornatosť hrozna, zdravotný stav hrozna, hektárový výnos, hmotnosť cibéb (tokajské víno) a pôvod hrozna,
  • u spracovateľa vo výrobnej prevádzke, pri ktorom zamestnanec ÚKSÚP-u vyhodnotí: skutočnú hmotnosť hrozna pred lisovaním, skutočnú cukornatosť hrozna nameranú po vylisovaní, zdravotný stav pred spracovaním a hmotnosť ručne vybraných cibéb (tokajské víno).

Prihlasovateľ je povinný:

  • podať minimálne 10 dni pred začiatkom zberu hrozna prihlášku hrozna na osvedčenie pre výrobu akostných vín s prívlastkom na adresu pracoviska v Bratislave a prihlášku hrozna z vinohradníckej oblasti Tokaj na osvedčenie na adresu pracoviska v Michalovciach,
  • informovať zamestnanca ÚKSUP-u (pracovisko podľa vinohradníckej oblasti) o aktuálnom čase zberu hrozna za účelom osvedčenia hrozna,
  • osobne, alebo ním poverená osoba sa zúčastniť pri osvedčovaní hrozna na vinohrade a taktiež byť k dispozícii pri riešení problémov súvisiacich s osvedčovaním hrozna na požiadanie zamestnanca ÚKSÚP-u,
  • predložiť pri osvedčovaní hrozna osvedčenie o registrácii vinohradu. Hrozno z vinohradov, ktoré nie sú registrované vo vinohradníckom registri sa neosvedčuje.

Spracovateľ je povinný:

  • informovať zamestnanca ÚKSÚP - u (pracovisko podľa vinohradníckej oblasti) o skutočnosti, že na hrozno, ktoré bude spracovávať bol vydaný protokol o osvedčení hrozna a požiadať o preverenie cukornatosti, hmotnosti, zdravotného stavu a hmotnosti ručne vybraných cibéb (tokajské víno),
  • osobne, alebo ním poverena osoba sa zúčastniť pri osvedčovaní hrozna na výrobnej prevádzke a taktiež byť k dispozícii pri riešení problémov súvisiacich s osvedčovaním hrozna na požiadanie zamestnanca ÚKSÚP-u.

Zamestnanec ÚKSÚP-u o osvedčení hrozna vyhotoví protokol pre prihlasovateľa, pre spracovateľa a pre koordinačné pracovisko v Bratislave. Na základe protokolu o osvedčení hrozna u prihlasovateľa a spracovateľa ÚKSÚP vydá osvedčenie o hrozne na výrobu akostného vína s prívlastkom/tokajského vína alebo oznámi prihlasovateľovi dôvod neudelenia osvedčenia. Osvedčenie o hrozne sa doručuje prihlasovateľovi.

Osvedčovanie hrozna sa vykonáva za úhradu podľa platného cenníka.

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, koordinačné pracovisko

Ing. Vladimír Valachovič, osvedčovanie hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, vydávanie osvedčení o hrozne
tel.: + 421 2 59 880 209
email: vladimir.valachovic@uksup.sk

Ing. Branislav Šarmír, osvedčovanie hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
tel: +421 2 59 880 233
email: branislav.sarmir@uksup.sk

Helena Bališová, fakturácia
tel.: + 421 2 59 880 227
email: vino@uksup.sk

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Jozef Lazan, osvedčovanie hrozna v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti
tel: + 421 35 64 28 417
email: jozef.lazan@uksup.sk

ÚKSÚP, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Ing. Štefan Bodnár, osvedčovanie hrozna v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti
tel: + 421 918 599 900
email: Stefan.Bodnar@uksup.sk

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban, osvedčovanie hrozna vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a vinohradníckej oblasti Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
email: martin.podzuban@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: