Tlačivá pre zmenu činnosti

(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Zmena v registrácii - je každá zmena, ktorá u prevádzkovatela nastane od poslednej registrácie alebo poslednej zmeny v registrácii

V prípade zmeny týkajúcej sa rastlinnej výroby je povinnou prílohou žiadosti Zoznam poľnohospodárskych pozemkov za aktuálny rok vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (v prípade ak prevádzkovateľ s takýmto zoznamom nedisponuje, je potrebné dodať fotokópiu výpisu z listu vlastníctva alebo fotokópiu nájomnej zmluvy)


Dokumenty na stiahnutie: