Tlačivá pre zmenu činnosti

(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Zmena v registrácii - je každá zmena, ktorá u prevádzkovateľa nastane od poslednej registrácie alebo poslednej zmeny v registrácii

V prípade zmeny týkajúcej sa rastlinnej výroby je povinnou prílohou žiadosti Zoznam poľnohospodárskych pozemkov za aktuálny rok vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo výpis pozemkov zo systému GSAA (v prípade, ak prevádzkovateľ s takýmto zoznamom resp. výpisom nedisponuje, je potrebné dodať fotokópiu výpisu z listu vlastníctva alebo fotokópiu nájomnej zmluvy.)


Dokumenty na stiahnutie: