Pracoviská

Bratislava

Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Pracovisko v Bratislave vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných organizmov a tiež všeobecnú diagnostiku škodlivých organizmov pre odborných pracovníkov ÚKSÚP a poľnohospodársku prax s použitím rôznych metód. Pri vírusoch je to imunochemická metóda (ELISA). V bakteriológii sa používajú metódy kultivačné, imunofluorescenčná mikroskopia a biologické testy na rastlinných indikátoroch. Huby sa diagnostikujú pomocou kultivácie a izolácie na živných médiách, využívajú sa metódy stereomikroskopické a mikroskopické s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V entomológii sa využíva stereomikroskopia a mikroskopia, pri nematódach sa používajú vyplavovacie metódy s následnou technikou stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s morfometrickou analýzou.

Zvolen

J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen

Pracovisko vo Zvolene vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných škodcov a húb a všeobecnú diagnostiku pre stredné Slovensko technikami stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. Pri diagnostike húb sa využíva izolácia patogénov na živných pôdach, pri nematódach sú používané vyplavovacie metódy.

Vígľaš

SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Pracovisko vo Vígľaši je zamerané na monitorovanie hubového patogéna rakovinovec zemiakový (Synchytrium endobioticum) a na monitorovanie cystotvorných háďatiek zemiakových Globodera pallida a Globodera rostochiensis v pôde. Na zisťovanie výskytu týchto škodlivých organizmov sa využívajú flotačné metódy, stereomikroskopia a svetelná mikroskopia. Pracovisko vykonáva štátne skúšky rezistencie odrôd zemiakov na tieto patogény biologickými testami.

Košice

Letná 3, 041 39 Košice

Pracovisko v Košiciach vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných škodcov a húb a všeobecnú diagnostiku pre východné Slovensko technikami stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. Pri diagnostike húb sa využíva izolácia patogénov na živných pôdach, pri nematódach sú používané vyplavovacie metódy.

Haniska

Osada 281, 044 57 Haniska

Pracovisko v Haniske sa zaoberá laboratórnou diagnostikou monitorovaných škodlivých organizmov imunochemickými (ELISA) a molekulárnymi technikami (PCR a jej variácie) s použitím izolácie patogénov na živných pôdach, imunofluorescenčnou mikroskopiou, biologickým testovaním a poľnými skúškami. Kontrolujú sa vírusy a baktérie sadivových zemiakov a ovocných drevín, fytoplazmy, huby, háďatká prípadne hmyz. Pracovisko vykonáva aj pozberové skúšky sadbových zemiakov. Dôležitou činnosťou je tiež testovanie vírusov ovocných drevín na bylinných a drevitých indikátoroch v skleníkových podmienkach a skúšanie ozdravovania drevín termoterapiou. 


Dokumenty na stiahnutie: