Postup registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Najčastejšie kladené otázky

Kto môže byť registrovaný v ekologickej poľnohospodárskej výrobe?

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe môže byť registrovaná:

fyzická osoba (SHR) – musí byť registrovaná v SR, disponovať osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka vydaného obecným alebo mestským úradom SR, musí mať sídlo alebo pobočku v SR a musí určiť zodpovednú osobu za ekologickú poľnohospodársku výrobu, ktorá ovláda úradný jazyk.

právnická osoba (Firma) - musí byť registrovaná v SR,  musí disponovať výpisom z obchodného registra SR, musí mať sídlo alebo pobočku v SR a musí určiť zodpovednú osobu za ekologickú poľnohodpodársku výrobu, ktorá ovláda úradný jazyk.

Aké dokumenty potrebujete pre registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby?

podľa výrobného zamerania:

Rastlinná výroba:  Tlačivá pre rastlinnú výrobu, grafickú prílohou (ortofotomapa) s farebným vyznačením poľnohospodárskej pôdy, na ktorej budú dodržiavané pravidlá EPV a zoznamom poľnohospodárskych pozemkov za aktuálny rok vydanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (v prípade ak prevádzkovateľ s takýmto zoznamom nedisponuje, je potrebné dodať fotokópiu výpisu z listu vlastníctva alebo fotokópiu nájomnej zmluvy), aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Živočíšna výroba: Tlačivá pre živočíšnu výrobu spolu s tlačivami pre rastlinnú výrobu, nakoľko registrácia živočíšnej výroby bez registrovanej rastlinnej výroby je v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby zakázaná (okrem chovu včiel a akvakultúry živočíchov) podľa čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov.

Zber voľne rastúcich rastlín: Tlačivá pre zber volne rastúcich rastlín, grafickú prílohu (ortofotomapa, katastrálna mapa alebo turistická mapa) s farebným vyznačením katastrálnych území kde sa vykonáva zber rastlín a ich časti, prehlásenia vlastníkov pozemkov alebo užívateľov pozemkov o tom, že za posledné tri roky na danom pozemku, na ktorých sa vykonáva zber rastlín a ich častí neboli použité iné prípravky, ako sú uvedené v Prílohe I. a II. nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008,  popis skladových priestorov, výrobných  budov a priestorov, kde prebieha spracovanie, a/alebo balenie pozberaných voľne rastúcich rastlín a ich častí. V prípade výrobných zariadení je potrebné dodať aj povolenie na prevádzku od príslušného orgánu, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Chov včiel: Tlačivá pre chov včiel, mapu vo vhodnej mierke znázorňujúcu umiestnenie úľov a nákresom celej časti chovu včiel, ako sú priestory na spracovanie/vytáčanie medu, skladové priestory s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Pestovanie húb: Tlačivá pre pestovanie húb, spolu so schematickým nákresom výrobných priestorov, všetkých prislúchajúcich priestorov, budov a príslušenstva (viď schémy v HACCP) s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti, a s technologickým postupom pestovania húb.

Akvakultúra: Tlačivá pre akvakultúru, spolu s grafickou prílohou (ortofotomapa, katastrálna mapa alebo turistická mapa) s farebným vyznačením území, kde sa nachádzajú vodné plochy, a so schematickým nákresom výrobných priestorov, budov a príslušenstva s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti.

Výroba potravín:Tlačivá pre výrobu potravín, spolu s platným povolením na výrobu potravín (prevádzku) od príslušného orgánu, schematickým nákresom výrobných priestorov, všetkých prislúchajúcich priestorov, budov a príslušenstva (viď schémy v HACCP) s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti, technologickým postupom výroby potravín, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Výroba osív: Tlačivá pre výrobu osív, s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti dodávateľa osív, vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym – odborom osív a sadív a schematickým nákresom celej prevádzky na výrobu osív, skladových priestorov s jasne oddelením ekologickej a neekologickej časti, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Výroba krmív: Tlačivá pre výrobu krmív, s platnou registráciou výrobcu krmív vydanou Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave - Odborom krmív a výživy zvierat, schematickým nákresom prevádzky s jasne oddeleným ekologickej a neekologickej časti, popis výroby (technologický postup) krmovín a povolenie na prevádzku výrobne, vydané príslušným orgánom,aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Iný spracovateľ:Tlačivá pre iný spracovateľ, spolu so schematickým nákresom prevádzky s jasne oddeleným ekologickej a neekologickej časti, popis výroby (technologický postup v prípadoch uchovávania, balenia a označovania) a povolenia na prevádzku výrobne, vydané príslušným orgánom (ak prevádzka podlieha schváleniu), spolu s fotokópiami obalov a/alebo etikiet, ak sú dostupné, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Dovozca: Tlačivá pre dovoz, spolu s fotokópiami obalov a/alebo etikiet, ak sú dostupné, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Vývozca:Tlačivá pre vývoz, spolu s fotokópiami obalov a/alebo etikiet, ak sú dostupné, aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.

Iný prevádzkovateľ:aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo kópia zápisu do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.


Dokumenty na stiahnutie: