Vybavovanie sťažností

  1. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou samostatnému oddeleniu kontroly a interného auditu. Sťažnosť adresovaná na meno riaditeľa alebo zamestnanca je sťažnosťou podanou na ÚKSÚP.
  2. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky upozorňuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
  3. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu sťažovateľa fyzickej osoby prípadne názov a sídlo právnickej osoby a súčasne meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  4. Pri ústne podanej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, vyhotoví prijímateľ sťažnosti písomný záznam o ústnej sťažnosti.
  5. Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou je potrebné do 5 pracovných dní potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží. 

Dokumenty na stiahnutie: